Poslední aktualizace: 22. 3. 2021

Před použitím internetové stránky www.apagcosyst.com (dále jen „Služba“) provozované společností APAGCoSyst (dále jen „my“, „naše“ apod.) si pečlivě pročtěte tyto podmínky použití (dále jen „Podmínky“ nebo „Podmínky použití“).

Přístup k této Službě a její použití jsou podmíněny přijetím a dodržování Podmínek. Tyto Podmínky platí pro všechny návštěvníky, uživatele a jiné osoby, které používají službu nebo k ní mají přístup.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Podmínkami. Pokud s některou podmínkou nesouhlasíte, nesmíte Službu používat ani k ní získávat přístup.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah, prvky a funkce jsou výlučným vlastnictvím společnosti APAGCoSyst a jejích poskytovatelů licencí.

Odkazy na jiné internetové stránky

Naše Služba může obsahovat odkazy na externí internetové stránky či služby, jež společnost APAGCoSyst nevlastní ani nespravuje.

Společnost APAGCoSyst neodpovídá za obsah, zásady pro ochranu soukromí a praktiky internetových stránek a služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost APAGCoSyst nenese přímou ani nepřímou odpovědnost za žádné škody či ztráty způsobené nebo údajně způsobené v souvislosti s používáním žádného takového obsahu, zboží či služeb, jež jsou k dispozici na internetových stránkách třetích stran nebo jejich prostřednictvím.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si pročetli podmínky a zásady pro ochranu soukromí veškerých externích internetových stránek, které navštívíte.

Ukončení přístupu ke službě

Přístup ke Službě můžeme kdykoli bez předchozího oznámení a bez jakékoli odpovědnosti ukončit nebo pozastavit, a to z jakéhokoli důvodu, zejména však při porušení Podmínek z vaší strany.

Veškerá ustanovení těchto Podmínek, které by ze své povahy měly zůstat v platnosti i po ukončení Služby, zůstanou po ukončení služby v platnosti. Patří k nim zejména ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a o omezení odpovědnosti.

Vyloučení odpovědnosti

Tuto Službu používáte na vlastní nebezpečí. Služba je poskytována ve stavu, v jakém je, a na základě aktuální dostupnosti. Služba je poskytována bez jakýchkoli záruk (ať už výslovných či implicitních), k nimž patří zejména implicitní záruka prodejnosti, vhodnosti ke konkrétnímu účelu, neporušení práv ani záruka průběhu plnění.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí právem Spojených států a v souladu s ním musejí být vykládány, a to bez ohledu na ustanovení o střetu zájmů.

Neuplatnění jakéhokoli práva či ustanovení těchto Podmínek z naší strany se nepovažuje za zřeknutí se těchto práv. Bude-li jakékoli ustanovení těchto Podmínek soudem prohlášeno za neplatné nebo nevymahatelné, zbývající část Podmínek zůstává v platnosti. Tyto Podmínky představují úplnou dohodu mezi námi a vámi ohledně naší Služby a nahrazují veškeré předchozí dohody ohledně této Služby.

Změny

Vyhrazujeme si právo kdykoli bez svého uvážení tyto podmínky upravit nebo nahradit. Bude-li některá úprava Podmínek zásadní, pokusíme se vás o tom uvědomit alespoň 30 dní předtím, než nové podmínky vstoupí v platnost. To, co představuje zásadní změnu, určíme výhradně dle svého uvážení.

Budete-li nadále naši Službu využívat i poté, co takovéto úpravy vstoupí v platnost, bude to znamenat, že souhlasíte s tím, že se upravenými podmínkami budete řídit. Jestliže s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte Službu využívat.

Kontakty

Máte-li k těmto Podmínkám nějaké dotazy, obraťte se na nás.